Utorak, 19.10.2021.

Arapović: Direktor FIA-e s platom od 4.850 KM osim samovolje demonstrira i bahatost

Četvrtak, 05.11.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Zastupnik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Adis Arapović na svom facebook profilu oštro je reagirao na samovolju i bezakonje koje provodi direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA), Esad Mahmutović. Njegov status prenosimo u cijelosti:

“Direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA), Esad Mahmutović, na web stranici Agencije pokušao je demantovati tvrdnje i javne dokumente koje sam objavio. Nije demantovao da je onemogućio Ured za reviziju u obavljanju vrlo važnog posla. Nije demantovao da im je samovoljno zabranio pristup podacima iz Registra finansijskih izvještaja.

Čak nam je otkrio da je famozni Memorandum kojim je uslovio davanje podataka Uredu za reviziju „propisana interna procedura“ (!), prešućujući činjenicu da Zakon o finansijsko-informatičkoj agenciji (čl. 5.) i Zakon o reviziji institucija u FBiH (čl. 41 i 42) zabranjuje direktoru FIA-e ovakvo ponašanje.Svojim nemuštim opravdanjem da „FIA nije odbila dostaviti podatke nego je Ured propustio potpisati traženi Memorandum” ovaj Direktor potvrđuje moju tvrdnju da se radi o prostoj samovolji i privatizaciji institucije, a sada vidim da je to i pokušaj ponižavanja revizora i demonstracija sile. Direktor Mahmutović još kaže da su moje tvrdnje „preuranjene, tendenciozne i neosnovane a u svrhu ubiranja dnevnopolitičkih poena i zadovoljavanja interesnih grupa…“ (?!)

Prije nego odgovorim na ove besmislice, dajem na uvid javnosti, medijima, kolegama u Parlamentu Federacije BiH, istražnim organima, Vladi Federacije BiH nekoliko nalaza Ureda za reviziju koji je provjeravao poslovanje FIA-e i Direktora za 2019. godinu:

 1. Plaća Direktora iznosi pet prosječnih plaća u Federaciji BiH, odnosno približno 4.850 KM(!), bez toplog obroka, putnih troškova, regresa, jubilarnih naknada, itd. Slobodnom računicom, Direktor je tokom 2019. od Agencije naplatio minimalno 60.000KM!
 2. Pravilnik o reprezentaciji donio je Direktor. Potrošeno je 18.802 KM na poklone i poslovnu reprezentaciju.
 3. Neopravdano su zaključeni ugovori o djelu za obavljanje informatičkih poslova u vrijednosti od 63.400KM, zaobilaženjem postupka javnih nabavki i za poslove koji su propisani Pravilnikom o radu.(!)
 4. Za dvije fizičke osobe isplaćeni su honorari po 16.000 KM za 4 mjeseca posla, zaobilaženjem postupka javnih nabavki.(!)
 5. Jednoj fizičkoj osobi je po osnovu 5 Ugovora o djelu isplaćeno 26.000KM.(!)
 6. FIA je službeno auto Audi A4 na licitaciji prodala devetoplasiranom ponuđaču, a službeno auto Golf četveroplasiranom ponuđaču.(!)
 7. FIA nije donijela interni akt za zaštitu prijavitelja korupcije.(!)
 8. FIA nije donijela Pravilnik o sukobu interesa.(!)
 9. Ured za reviziju dao je mišljenje s rezervom na finansijsko poslovanje FIA-e.(!)
 10. FIA nije izvršila rezerviranje (novca) po osnovu sudskog spora u iznosu od 707.460 KM po tužbi Agencije za privatizaciju (…), što za posljedicu ima da su rashodi potcijenjeni, a rezultati precijenjeni.(!)
 11. FIA nije osigurala trajno i nesmetano korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja za potrebe organa vlasti.
 12. FIA nije ustupila podatke iz registra finansijskih izvještaja Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Zbog toga je Vlada FBiH 17.01.2019. donijela Zaključak kojim je zadužila Agenciju da dostavi podatke. Po Zaključku Vlade nije postupljeno.(!)
 13. FIA nije izvršila popis tuđih poslovnih prostora preuzetih na korištenje odlukama Vlade FBiH (pa se ustvari ne zna koji su to prostori, ko ih koristi i za koje svrhe).
 14. FIA nije dobila saglasnost Vlade FBiH za izdavanje u podzakup prostora koji su joj dati na korištenje.(!)
 15. Upravni odbor FIA-e je 30.01.2017. donio Odluku o davanju ovlasti direktoru Agencije za donošenje općih akata, što je suprotno zakonu. Prenošenje prava upravljanja i nadzora sa Upravnog odbora na direktora nije u skladu sa Zakonom.
 16. Nije uspostavljen adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole shodno istoimenom Zakonu. Je li i ovo ubiranje dnevnopolitičkih poena? Upravo su negativni nalazi revizora, ukupno mišljenje s rezervom i mnogo uočenih nepravilnosti vjerovatni motiv direktoru Mahmutoviću da ucjenjuje Ured za reviziju neprihvatljivim uslovima. Biće mi zadovoljstvo čuti objašnjenja direktora Mahmutovića kada uskoro ovaj izvještaj Ureda za reviziju dođe u Parlament na pretres.

Na kraju, da sam htio „prikupljati dnevnopolitičke poene“ pitao bih Vas direktore Mahmutoviću za Vašu (skrivenu farmaceutsku) diplomu, pitao bih Vas poimenično o trgovini uticajem i nepotizmu pri zapošljavanju bliskih srodnika, pitao bih Vas o djeci, snahama i zetovima direktora i političara koje ste zaposlili s očiglednim razlogom, pitao bih Vas o stimulacijama za podobne i kaznama za nepodobne…

Ali ja se ne bavim populizmom i dnevnopolitičkim poenima. Moj POSAO je da propitujem (zlo)upotrebu javnog novca i (zlo)upotrebu javnog položaja! Ova pitanja postaviće Vam neko drugi”.

Tagovi: Adis Arapović