Srijeda, 14.04.2021.

Analizirali smo: Ko je direktor Agencije za javne nabavke BiH i da li je uopšte moguće poništenje konkursa?

Ponedjeljak, 10.08.2020. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Bosna i Hercegovina dovela se u čudnu situaciju u kojoj je Vijeće ministara BiH imenovalo vršitelja dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH, a Agencija za državnu službu BiH po službenoj dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH. Tim povodom PRESS je analizirao pravne propise u Bosni i Hercegovini koji regulišu zapošljavanje u institucijama BiH putem javnih konkursa.

Agencija za državnu službu BiH raspisala je konkurs za izbor direktora Agencije za javne nabavke BiH na kojem je najbolje ocijenjeni kandidat bio bivši sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović.

Prema važećim zakonima direktor Agencije za javne nabavke BiH ne bira se na osnovu političke pripadnosti već na osnovu javnog konkursa. Zbog toga izlazak SBB-a iz vlasti na državnom nivou ne može biti razlog za ponoštenje konkursa jer se, prema zakonu, za direktora bira najbolje ocijenjeni kandidat bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost.

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 29. jula 2020. godine imenovalo je Muamera Bandića iz SDA za vršitelja dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH. Kako je navedeno Bandić se imenuje “do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca“.

U međuvremenu, Agencija za državnu službu BiH imenovala je po službenoj dužnosti Vehabovića za direktora nakon što se Vijeće ministara BiH nije izjasnilo u zakonskom roku o imenovanju direktora.

Naime, članom 28. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, propisano je da rukovodeće državne službenike imenuje nadležna institucija, po prethodno pribavljenom mišljenju ADS BiH, sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs, te da ukoliko se ne izvrši imenovanje iz stava istog člana u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja ADS BiH i liste uspješnih kandidata, ako posebnim propisom nije određen kraći rok, ADS BiH će po službenoj dužnosti imenovati najuspješnijeg kandidata.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine naredilo je Agenciji za državnu službu BiH da poništi konkurs na kojem je Vehabović izabran za direktora. Međutim, tu dolazi do problema jer je Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u članu 21a. propisano da se objavljeni oglas ADS BiH može poništiti na obrazložen zahtjev institucije najkasnije do dostavljanja rezultata izbornog procesa, odnosno liste uspješnih kandidata ADS-u BiH, pri čemu se ista radna mjesta ne mogu ponovo oglašavati u periodu od jedne godine od dana objavljivanja oglas.

Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načina sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua striktno je u propisano da će “ADS BiH odbiti zahtjev za poništenje oglasa ukoliko nisu ispunjeni zakonski uvjet” (stav 2).

Konačno, članom 63a. stav 9. tačka a) Zakona o državnoj službi BiH propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM kazniti za prekršaj odgovorno lice u instituciji, koje poništi oglas bez obrazloženog zahtjeva ili pokuša isto radno mjesto ponovo oglasiti prije isteka roka od jedne godine od dana poništenja (član 28. stav 8.). Najprije, valja istaći da za poništenje oglasa treba imati valjan razlog sadržan u obrazloženom zahtjevu, te je ADS BiH “dužna i odbit će zahtjev za svako poništenje koje se pokuša bez valjanog razloga, posebno s obzirom da poništenje bezobrazloženog zahtjeva predstavlja prekršaj kažnjiv po zakonu“.

Agencija za državnu službu BiH dostavila je institucijama BiH još 27. septembra 2016. godine informaciju u kojoj je obrazložila kad i pod kojim uvjetima se može poništiti javni konkurs. U toj informaciji navedeno je da “krajnji (prekluzivni, materijalno-pravni i stoga neproduživi) rok za poništenje oglasa jeste momenat dostavljanja rezultata izbornog procesa Agenciji“.

“Kod redovnih procedura (član. 2l .,26. i 27. Zakona o državnoj sluZbi), to je momenat okončanja intervjua, kada članovi komisije za izbor potpišu rezultate istog i predaju ih sekretaru komisije (licu zaposlenom u Agenciji), tako da je ovaj rok fiksan i nesporan i nakon njegovog nastupanja svaki zahtjev za poništenje bit će odbijen, bio on obrazložen ili ne“, navodi se u informaciji ADS BiH.

Kod procedura koje provode same institucije (član 32a. Zakona o državnoj službi) to bi bila dostava rezultata izbornog procesa ADS BiH koju pismenim putem – aktom obavlja rukovodilac institucije. Ipak, i kod ovih procedura poništenje u periodu između okončanja intervjua i dostave liste uspješnih kandidata načelno se ne bi moglo odobravati, iz razloga karaktera postupka koji proizilazi iz izbornog procesa.

Naime, kako je članom l. stav 2. Zakona o državnoj službi propisano da je državni službenik lice postavljeno upravnim aktom, potrebno je naglasiti da je postupak samog postavljenja, odnosno imenovanja, upravni postupak (za razliku od samog konkursa, odnosno izbornog procesa koji nije upravni postupak).

“Zakonom o upravnom postupku propisan je način okončanja upravnog postupka, a to je donošenjem upravnog akta, prema članu 193. Zakona o upravnom postupku ili odustajanjem svih stranaka (kandidata), prema članu 122 i 123. Zakona o upravnom postupku. Pored toga, članom 28. Zakona o državnoj službi propisano je da se postavljenje vrši upravnim aktom objavljenim u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine (stav 5.). Znači, ne samo da se upravni postupak koji započinje okončanjem intervjua zakonski ne može okončati jednim arbitrarnim činom poništenja oglasa, već se ne može donijeti ni odbijajuće rješenje s obzirom na citirane zakonske odredbe o sadržaju rješenja o postavljenju”, navodi ADS BiH.

U pogledu ovog posljednjeg, u svom rješenju od 3. augusta 2005. godine, Odbor državne službe za žalbe je iznio i stav da ,,nijedan zakonski propis ne daje mogućnost nadležnoj instituciji da ne izabere rukovodećeg driavnog službenika sa liste uspješnih kandidata“. Ovo potvrđuje mišljenje vezano za imperativni sadržaj akta koji se donosi u postupku postavljenja.

U svakom slučaju, kada nastupi jedan od razloga (zahtjev nije podnijela institucija, nema valjanog obrazloženja zahtjeva, zahtjev podnesen neblagovremeno) ADS BiH je “obavezna odbiti zahtjev za poništenje“.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da je odluka Vijeća ministara BiH jasna i da ADS BiH “po zakonu mora prema njoj postupiti i raspisati novi konkurs“.

U ovom slučaju poštivanje zakona, poništenje konkursa pa i raspisivanje novog konkursa bez poništenja prethodnog po zakonu nije moguće. Ukoliko se institucije BiH upuste u takvo nešto Vehabović može pokrenuti sudski proces, tražiti privremenu mjeru, a institucije BiH rizikuju gubljenje novčanih sredstava ukoliko pred Sudom BiH izgube proces.

(PRESS)