Utorak, 15.06.2021.

Vlada donijela novu Uredbu: Razrješenja direktora koji zapošljavaju bez javnog oglasa

Ponedjeljak, 10.05.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Vlada KS usvojila je ove sedmice Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo. Dan nakon objave u Službenim novinama stupit će na snagu.

Ovom uredbom uređuje se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme na teritoriji Kantona Sarajevo u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odnosno ako zapošljavanje se vrši putem drugog propisa ili Agencije za državnu službu FBiH. 

Uredba predviđa da se postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme vrši na osnovu obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, osim u izuzecima koji su jasno propisani. 

Poslodavac je dužan, u roku ne kraćem od pet dana prije objavljivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos.

U novoj uredbi u odnosu na onu koja je donesena u februaru 2019. godine utvrđuje se odgovornost poslodavca u slučaju neprimjenjivanja ili nepoštivanja uredbe.

“Odgovorno lice poslodavca koji provodi postupak prijema u radni odnos razriješit će se zbog neprimjenjivanja ili nepoštivanja odredbi ove uredbe prilikom zapošljavanja i to u slučaju:

– ako primi u radni odnos radnika na upražnjeno radno mjesto, bez prethodno objavljenog javnog oglasa;

– ako primi u radni odnos pripravnika, bez prethodno objavljenog javnog oglasa;

– ako ne imenuje Komisiju za provođenje postupka prijema u radni odnos;

– ako se ne obrati Uredu sa zahtjevom za imenovanje supervizora za nadzor nad provođenjem postupka prijema u radni odnos;

– ako odluku o prijemu u radni odnos donese suprotno članu 16. ove uredbe;

– ako ne obavijesti zainteresovanog kandidata da ima pravo prigovora drugostepenom organu;

– ako primi u radni odnos kandidata sa Liste uspješnih kandidata, prije okončanja drugostepenog postupka po prigovoru zainteresovanog kandidata na obavijest o prijemu o radni odnos.

Postupak razrješenja odgovornog lica kod poslodavca, zbog neprimjenjivanja ili nepoštivanja odredbi ove uredbe pokreće i vodi organ nadležan za razrješenje odgovornog lica. Inicijativu za pokretanje postupka ipokreće Ured za borbu protiv korupcije zbog utvrđenog neprimjenjivanja ili nepoštivanja odredbi uredbe.

(NAP)