Petak, 24.09.2021.

Domaćinsko upravljanje Budžetom na način Aide Obuće (SDA)/ Slučaj – E-VLADA

Petak, 10.09.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Autor

Godina 2020. Pandemija koronavirusa. Kroz „Korona zakon“ Vlada Federacije BiH daje zadatak vladama kantona da ponište sve započete postupke javnih nabavki. Vlada Aide Obuće (SDA) poništava tendere koji su bili u postupku – između ostalog i tender za prevoz učenika. Ipak, u mjesecima kad pandemija ne jenjava i odnosi živote, uništava male i srednje preduzetnike, ostavlja radnike bez posla, Vlada Aide Obuće 19.08.2021. godine donosi Odluku o pokretanju postupka uspostave E-vlade. U Budžetu BPK-a usvojenom mjesecima ranije za ove namjene planirano 100 hiljada KM sa PDV-om.

Tendersku dokumentaciju preuzelo 17 firmi, a prispjela samo 1 ponuda, i to od firme „Antecn“ d.o.o čija je cijena usluge 109.800 KM bez PDV-a. Vlada Aide Obuće 25.09.2020. godine donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a potom potpisuje ugovor o realizaciji projekta.

INFORMACIJE IZ VLADE BPK

Prostom računicom 109.800 + 17% = 128.700 KM, što za 28.700 KM ili 28,7% prelazi planirana sredstva budžetom BPK-a. Uzmemo li u obzir da je Vlada Aide Obuće za izradu projekta u decembru 2019. godine platila 5.756,40 KM onda ukupni troškovi za ove namjene iznose 134.700 KM, i za 34,7% prelaze planirana sredstva.

Ponuda se može smatrati prihvaćenom ukoliko neznatno prelazi iznos planiranih sredstava za predmetnu nabavku. Zakon o javnim nabavkama ne precizira koji je to iznos, ali je praksa Agencije za javne nabavke i Suda BiH da je to do 5%. U konkretnom slučaju se radilo o ponudi koja sa PDV-om prelazi 34,7%.

ČLAN 57. STAV 7. ZAKONA O BUDŽETIMA FEDERACIJE BIH


U konkretnom slučaju Vlada BPK-a ne da je „probila“ iznos iz operativnog plana, nego je „probila“ i iznos planiran budžetom BPK-a za tu godinu.


KAZNENE ODREDBE IZ ZAKONA O BUDŽETIMA FEDERACIJE BIH

O ovim i mnogim drugim radnjama upoznato je Kantonalno tužilaštvu u Goraždu koje o ovom i mnogim drugim slučajevima nijemo šuti. O radu glavnog kantonalnog tužoca detaljnije ćemo javnost upoznati u narednim člancima.

U Planu nabavki Vlade BPK-a za 2020. godinu od 03.03.2020. godine nisu bila planirana sredstva za E-Vladu. http://www.bpkg.gov.ba/media/images/2020/03/PLAN-NABAVKI-PDF.pdf

Poslanici u Skupštini BPK-a zatražili su informaciju o uvođenju E-Vlade i dobili šturu informaciju 27.01.2021. godine. Nakon što je poslanik Nijaz Musić konstatovao da ove nabavke nema u Planu javnih nabavki Vlade, na web stranici Vlade BPK-a pojavljuje se Izmjena i dopuna Plana nabavki Vlade BPK-a i to pod datumom 14.08.2020. godine, jer web stranica dozvoljava objavu pod željenim datumom. Ipak, da se radi o nečemu što Vlada BPK-a radi „od kraja“ dovoljno je vidljivo u web adresi gdje se jasno vidi da je ovaj dokument objavljen u februaru 2021. godine. Bilo bi zanimljivo provjeriti je li zaista protokolisan 14.08.2020. godine?!


SA WEB STRANICE VLADE BPK-A; OBJAVLJENO U FEBRUARU 2021. GODINE, KAD SU POSLANICI POČELI PREISPITIVATI NABAVKU

I dok se ne zna u kojoj je fazi E-Vlada, radi li i koristi li se uopšte, Vlada BPK-a zaključuje okvirni sporazum za nabavku kompjuterske opreme na period od 2 godine sa dobavljačem Telegroup d.o.o. Podsjetimo, konzorcij firmi Telegroup je u mandatu kad je Obuća bila predsjedavajuća Skupštine jedini dostavio ponudu za uspostavu konferencijskog sistema u Skupštini BPK-a. Tada je konzorciju tih firmi plaćeno 149.352,21 KM iz budžeta BPK-a. Interesantno bi bilo provjeriti je li i firma Antecn dio istog konzorcija?!

O svim ovim radnjama upoznata je i budžetska inspekcija Ministarstva finansija BPK-a, ali su oni do danas ostali nijemi posmatrači. Na djelu je domaćinsko upravljanje budžetom na način Aide Obuće (SDA).

(PRESS)