Srijeda, 03.03.2021.

Ustavni sud BiH ‘naružio’ Parlament FBiH zbog pasivnosti u pandemiji

Četvrtak, 18.02.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar

Danas će s početkom u 12 sati biti održana 9. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su predložene tri tačke koje se odnose na pandemiju koronavirusa. Delegati će razmotriti Prijedlog zaključka koji proizilazi iz Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: AP -3683/20 od 22.12. 2020. godine, a u obrazloženju Ustavni sud BiH je utvrdio da je određenim mjerama zabrane prekršeno pravo na privatni život i na slobodu kretanja ali da ne mogu preuzeti odgovornost i ukinuti te mjere jer je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva. Ustavni sud je naveo kako je Parlament FBiH propustio da se uključi u donošenje mjera odnosno da se one zakonski urede kao što je bilo u drugim državama. 

“Činjenica da je od proglašenja navedene epidemije-pandemije proteklo više od devet mjeseci, prema mišljenju Ustavnog suda, dodatno pojačava obavezu svih nivoa vlasti u ovakvim vanrednim situacijama u kontekstu zaštite demokratskog principa podjele vlasti i poštivanja vladavine prava. Nepreuzimanje odgovornosti i iskazana pasivnost najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji BiH (Parlamenta FBiH) da na jasan i blagovremen način u okviru svojih ovlaštenja uspostavi okvir djelovanja izvršne vlasti u svojoj sveukupnosti za sve vrijeme trajanja pandemije-epidemije virusom COVID-19 neminovno otvaraju mogućnost da se naruši postizanje ravnoteže između različitih interesa (prava) na koje je prethodno ukazano. Prema ocjeni Ustavnog suda, to, također, nije dovelo ni do neophodnog minimiziranja rizika od eventualne zloupotrebe ovlaštenja jednog organa uprave (kriznih štabova ministarstava zdravstva) u kontekstu postojanja općenitog pravnog okvira njegovog djelovanja i stepena ovlaštenja u ovakvoj situaciji. Prema tome, Ustavni sud smatra da je (ne)postupanje javne vlasti, a primamo Parlamenta FBiH, u specifičnim okolnostima konkretnog slučaja u suprotnosti sa osiguranjem poštivanja garancija obuhvaćenih pravom na ,,privatni život” i pravom na ,,slobodu kretanja” s obzirom na to da u konkretnom slučaju miješanje u ustavna prava ne zadovoljava princip sadržan u testu neophodnosti”, navodi se u odluci. 

Na dnevnom redu je i Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 25.1.2021. godine, kao i Informacija o Planu cjepljenja protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Očekuje se burna rasprava oko plana vakcinacije s obzirom da FBiH još nije nabavila niti jednu vakcinu niti je započela imunizaciju građana.  

Među ostalim predloženim tačkama su Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire – hitni postupak, Prijedlog zakona o Jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak, Nacrt zakona o zaštiti zraka, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2019, Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 19.05.2020. godine, Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 23.06.2020. godine, Izbori i imenovanja.

(NAP.ba)