Subota, 08.05.2021.

Ponovo se politika miješa u rad policijskih organa

Subota, 23.01.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar2

Zbog sve češćih pokušaja pojedinaca iz sfere politike da se mimo svojih nadležnosti  miješaju u rad Uprave policije, a naročito kada je riječ o raspisivanju Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u činu “policajac” i “mlađi inspektor” kao i Internog oglasa za unapređenje policijskih službenika, javnost želimo upoznati sa slijedećim činjenicama:

Policijski komesar Uprave policije u skladu sa svojim Zakonskim ovlastima i obavezama shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima i Zakonu o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona je u cilju povećanja operativnostii adekvatne popunjenosti sastava policije izvršio raspisivanje Internog oglasa za unapređenje policijskih službebnika kao i Javnog oglasa za prijem određenog broja kadeta u čin “policajac” i “mlađi inspektor”.

U vezi s tim, a u cilju provođenja navedenih procedura na način kako je to predviđeno i propisano važećim zakonskim i podzakonskim propisima, isti je izvršio imenovanje odgovarajućih komisija za provođenje navedenih postupaka. 

​Međutim, kako sam zakoniti postupak i sastavi komisija za provođenje navedenih procedura nisu bili po mjeri standarda pojedinaca iz političkih krugova, počeli su određeni pritisci,organizovanje određenih press konferencija i iznošenje neistina od strane pojedinaca.

​Sam početak takvih organizovanih i orkestriranih pritisaka počeo je kroz Komisiju za sigurnost Skupštine BPK-a, koja je mimo svoje nadležnosti usvojila zaključak, koji direktno zadire u ovlaštenja i nadležnosti Uprave policije i Policijskog komesara. 

Navedenim zaključkom je traženo poništenje Internog oglasa za unapređenje kao i dovođenje u pitanje same zakonitosti postupka. Međutim, nakon dostave navedenog zaključka reagovali su članovi pomenute komisije osporavajući isti, jer za isti nisu glasali u obliku kakav je dostavljen, što je očigledno upućivalo na to da se radi o zaključku pojedinca odnosno predsjednika komisije, a ne navedene komisije. 

U skladu sa navedenim Zaključkom komisije za bezbijednost, Vlada BPK-a je svojim Zaključkom zatražila očitovanje po istom, ostavljajući rok od svega nekoliko sati za očitovanje. Očitovanje je sačinjeno i poslato odmah, isti dan u ostavljenom roku, ali se Vlada po istom nije očitovala i izjasnila do današnjeg dana s obzirom na to da nije ni bilo nikakve povrede zakona. 

Također, Vlada je zatražila i očitovanje kad je u pitanju raspisivanje Javnog oglasa za prijem policijskih službenika o čemu je također, sačinjeno očitovanje i poslat nacrt Odluka o prijemu policijskih službenika koju je Vlada i usvojila.

Jedan u nizu takvih pokušaja dezinformisanja javnosti je i pokušaj aktualnog poslanika u Skupštini BPK-a gospodina Ibrahima Delića koji je dana 06.01.2021. godine na svom profilu između ostalog naveo slijedeće :

“Jučer 05. 01. 2021. godine objavljen je Konkurs za prijem 25 policajaca u MUP BPK-a Goražde. Ništa ne bi bilo čudno da se već ne znaju imena gotovo svih koji će biti primljeni. Radi se o djeci ministara u vladi BPK-a, djeci poslanika u skupštini BPK-a, djeci uposlenika i službenika MUP-a BPK-a i ostalim uposlenim u javne ustanove i javna preduzeća. Da ovo nije sve, danas se obavlja testiranje za činovanje pripadnika MUP-a. Da se radi o ubrzanoj proceduri govori i činjenica da su akta za izbor i imenovanja nekih članova komisije falsifikovana. Da li su neki članovi komisije danas na odmoru ili su falsifikovanim rješenjima danas, samo danas tu priustni kako bi proveli proceduru činovanja…. “

U vezi sa gore navedenim pozivamo gospodina Delića da u cilju potpunog i tačnog informisanja javnosti dostavi dokaze za gore navedene optužbe koje su potpuno netačne i zlonamjerne.

S tim u vezi, molimo istog da nadležnim organima u zapečaćenim kovertama dostavi sve spiskove koje posjeduje u vezi sa navodnim kandidatima  djece ministara, poslanika i drugih funkcionera koja će biti primljena i da iste prezentuje javnosti kao i podatke o navodnim  zloupotrebama i neregularnostima kad je riječ o sastavu i djelovanju komisija.

Nadalje, u samom postupku provođenja Internog oglasa za unapređenje policijskih službenika u vrijeme trajanja samog postupka testiranja kandidata uslijedili su pozivi najviših dužnosnika BPK-a koji su pokušali korištenjem svog političkog položaja izvršiti pritisak na Policijskog komesara da se izvrši unapređenje njihovih kandidata. Međutim, kako Policijski komesar nije pristao na navedenu nezakonitost i pritisak i kako ti kandidati nisu prošli, pritisak se počeo još više pojačavati.

Prema našim saznanjima, jedan od načina da se izvrši pritisak bio je i sastanak koji je organizovan  u sjedištu kantonalnog odbora SBB dana 12. 01. 2021. godine, na kome su prisustvovali samo pojedini predstavnici političkih partija koji su saglasni i koji podržavaju ove političke pritiske, jer se nije udovoljilo zahtjevima politike. Na navedeni sastanak u SBB-u ti isti predstavnici političkih partija pozivaju i Policijskog komesara da prisustvuje istom kako bi direktno izvršili pritisak na njega. Međutim, tom sastanku Policijski komesar kao apolitična ličnost se odbija pojaviti, nakon čega počinju i telefonski pozivi i druge vrste pritisaka.

Na sastanku od 12. 01.2021. godine, od strane političkih predstavnika se traži raspuštanje komisije formirane u skladu sa Zakonom koju je formirao Policijski komesar i traži se formiranje nove u koju bi politički predstavnici dali po jednog člana u sastav iste, te na taj način dali “svoj doprinos” u provođenju postupka prijema. 

S obzirom na to da taj zahtjev nije prošao, ti isti politički predstavnici traže poništavanje Javnog oglasa i zakazuju novi sastanak. Na pomenutom sastanku direktno pojedinci priznaju da su imali svoje kandidate, te da su neki u MUP-u imenovanjem Policijskog komesara smjenjivani, imenovani, a mimo njihovog znanja i pitanja, pri tom zanemarujući činjenicu da je Uprava policije potpuno samostalna u operativnom smislu i funkcionisanju.

Jedan od zaključaka sastanka je da se ponovo sastane koaliciona većina sa već unaprijed odabranim sastavom istomišljenika, ali ovaj put bez određenih političkih predstavnika koji im nisu bili podrška u njihovim namjerama.

Na ponovo zakazanom i održanom sastanku donose zaključak da se poništi Javni oglas s obzirom na to da se nije postupilo po zahtjevu za promjenom sastava komisije i uz to proširuju svoj zahtjev da ministrica MUP-a BPK-a odmah predloži na Vladu Odluku o smjeni Policijskog komesara.

Nakon ovakvih najgrubljih pokušaja direktnog mješanja u rad policije, a nakon oglašavanja u medijima dopredsjedavajuće Skupštine i Ministrice MUP-a BPK-a, ide se i korak dalje pokušavajući da svoj naum realizuju preko medija, naručivanjem teksta u pojedinim medijima u kojima iznose površne i potpuno netačne informacije o navodnom prijemu djece aktualnog ministra i poslanika u Skupštini BPK-a, uz iznošenje i drugih dezinformacija.

Cilj ovakvog djelovanja je potpuno jasan, a to je da politika želi po svaku cijenu provesti konkurs po svojim pravilima i  primiti svoje kandidate, jer su već odavno sačinili plan koliko će kome pripasti kandidata za upošljavanje u policijske snage.

Smatramo, da se ovakvim pisanjem i postupcima pojedinaca iz sfera politike nastoji onemogućiti policijskim službenicima da mogu na jedan potpuno transparentan i zakonit način ostvariti svoje pravo, a to je pravo na činovanje, odnosno napredovanje u profesionalnoj karijeri i onemogućiti adekvatnu popunu upražnjenih radnih mjesta i time onemogućiti operativnost policijskih snaga.

Napominjemo da su sredstva za prijem i školovanje kadeta obezbijeđena donacijom od strane Kantona Sarajevo o čemu je javnost već upoznata.

Na kraju koristimo priliku da pozovemo nadležno Kantonalno tužilaštvo, Goražde da poduzmu mjere i radnje  iz svoje nadležnosti, a javnost da prati cijeli proces izbora kandidata jer jedino na takav način možemo svi zajedno doći do najkvalitetnijih kandidata.

Na kraju poručujemo da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti i odbraniti čast i ugled policijskih službenika i ugled policije, a medije pozivamo da u cilju što transpsarentijeg i objektivnijeg informisanja prilikom pripremanja priloga saslušaju sve prozvane i pozvane aktere, a ne da se nekima daju privilegije i svjesno zaobilaze isti.

UPRAVNI ODBOR SINDIKATA

Tagovi: BPK