Srijeda, 24.02.2021.

Mostarski cirkus: Grad naredio Gradu da poništi ono što je Grad naredio

Srijeda, 27.01.2021. | BiH | Najnovije | Vijesti | Novinar2

Radi se o tome da je betoniran prostor na kojem je nekad bila zelena površina na parkingu koja se pokušala pretvoriti u plato za kontejnere, piše Bljesakinfo.

Nalaže se Gradu Mostaru da izvrši uklanjanje betonske podloge na javnoj zelenoj površini u Ulici kralja Tomislava i da javnu površinu vrati u prvobitno stanje. 

Rok za izvršenje rješenja je 5 (pet) dana. žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Stoji to u rješenju Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcije poslove Grada Mostara upućenom gradonačelniku i odjelu za inspekcije poslove. 

Naime, radi se o tome da je betoniran prostor na kojem je nekad bila zelena površina na parkingu koja se pokušala pretvoriti u plato za kontejnere. U obrazloženju se na vodi kako je 17. prosinca izvršen inspekcijski pregled u Ulici kralja Tomislava te da je utvrđeno kako je JP Komunalno d.o.o. Mostar, po nalogu Službe za komunalne poslove Grada Mostara a na temelju akta Odjela za urbanizam i građenje, izvršilo betoniranje dijela zelene javne površine. 

Navodi se kako je izvođač radova rekao kako se to radi ”u svrhu izmještanja posuda za komunalni otpad” ali i da za izvođenje navedenih radova nije pribavljeno odobrenja organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i građenja. 

Dalje se navodi kako Služba za komunalne poslove Grada Mostara daje na uvid akt u kojem se navodi da je Odjel za urbanizam i građenje Grada Mostara suglasan da se izvrši izmještanje posuda za otpad sa trenutne lokacije na novu lokaciju uz postojeći parking prostor, te uređenje iste s postavljanjem zaštitnih mreža. 

”Izvršene radove na predmetnoj lokaciji komunalni inspektor karakterizira kao preuređenje dijela javne površine koje je zabranjeno bez pribavljenog odobrenja i rješenja nadležnog organa. 

Navedeni akt Odjela za urbanizam i građenje komunalni inspektor ne može prihvatiti kao odobrenje za preuređenje predmetnog dijela javne površine jer isti nema pravnu snagu koje se stiče rješenjem uz prateće urbanističko tehničke uvjete”, navedeno je, između ostalog, u odluci koja još jednom pokazuje u kakvoj je kaosu Mostar. 

S aspekta nadležnosti, a prema odredbi članka 84. Odluke o komunalnom redu mjesto za smještaj posuda za kućni otpad određuje Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara na prijedlog davatelja komunalne usluge pa inspektor predmetnu suglasnost za izmještanje posuda za komunalni otpaci smatra odaslanom od strane nenadležanog organa”, navedeno je.